fbpx Adatkezelési tájékoztató az Ügyfél és Kedvezményezett személyes és egészségügyi adatainak kezeléséhez | Budai Gasztroenterológiai Centrum Ugrás a tartalomra

 

Adatkezelési tájékoztató az Ügyfél és Kedvezményezett személyes és egészségügyi adatainak kezeléséhez

Jelen adatvédelmi tájékozató az Ügyfél és/vagy Kedvezményezett (továbbiakban Érintett) számára készült, melyben megismerhetik az Orvosi Központ (továbbiakban Adatkezelő), őket érintő, személyes adatokra vonatkozó, adatkezelési tevékenységét. Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő ÁSZF-jének elválaszthatatlan része, mely kifüggesztésre kerül az Adatkezelő telephelyeinek nyilvános területén.

 1. Az Adatkezelő szervezet neve és elérhetősége(i)

 

-A1 Endoszkópos Centrum Kft. - Budai Gasztroenterológiai Centrum

 

Elérhetőségei: 

Fehérvári út 82. 1. emelet 4. 

Budapest

1117

Telefon: 06204101926

Email: recepcio@a1endoszkopia.hu

Web: www.a1endoszkopia.hu

 

 1. Az adatkezelésre vonatkozó törvényi szabályozások

Az Adatkezelő az ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatások végzése során, a tudomásukra jutott adatokat, a PTK, valamint az alábbi jogszabályok alapján köteles kezelni: 

 • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Info. tv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban GDPR),
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény. (továbbiakban EÜ Adatok Kezelése tv.)
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban Art.)

Jelen adatkezelésben foglaltak, az Adatkezelő álláspontja szerint, mindenben megfelelnek a fent hivatkozott jogszabályi rendeleteknek.

 1. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője, amennyiben van és elérhetősége(i)

A GDPR rendelet alapján, az Adatkezelő törvényi előírása adatvédelmi tisztviselő alkalmazása. Az Adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselője:

Földvári György 

Elérhetősége:info@beszerzokozpont.hu, +36-20-375-78-35

 1. Adatkezelés célja

Az Adatkezelő az ÁSZF-ben rögzített feltételekkel szerződéses viszonyba kerül az Érintettekkel. Az Adatkezelő az alábbi célból gyűjti az Érintettek adatait:

 • Szerződéses viszonyhoz tartozó kapcsolattartó meghatározása;
 • Szolgáltatásainak (Humán-egészségügyi szolgáltatások) teljesítéséhez;
 • A Szolgáltatás elvégzését követő számla kibocsátásához.
 • A számítógépen, szerveren orvosi alkalmazásban tárolt adatok mentése, adatbiztonsági célból.
 • Marketing tevékenységként hírlevél kiküldése céljából
 • Marketing tevékenységként kedvezményes voucher kiküldése céljából.
 • Marketing tevékenység facebook kapcsolattartás érdekében
 • Ellátásszervezővel kötött szerződés alapján a Szolgáltatás biztosítása az Érintetteknek
 • Call Center hangrögzítése, minőségbiztosítási célból.
 • Weboldalon cookie és űrlap kitöltéséhez a weboldal megfelelő működése, analítika, kapcsolatfelvétel céljából
 • Voucher szolgáltatókkal utalvány érvényesítéséhez: kedvezményes szolgáltatási díj biztosítása céljából.
 • Email-es adatkezelés – kapcsolattartás céljából az érintettel

 

 1. Az Érintettek köre

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az alábbi Érintettekre vonatkoznak:

 • Az Szolgáltatást megrendelő természetes személy Megrendelő adatai;
 • A Szolgáltatással érintett Kedvezményezett természetes személy adatai;
 • A Marketing tevékenységekre (hírlevél, facebook, voucher) feliratkozott Érintettek adatai.
 • Weboldalra látogatókra, ahol cookie-k kerülnek elhelyezése, és űrlap kitöltőre
 • Call center-be betelefonáló Érintettek.
 • Emilen levelező Érintettek

 

 1. Adatkezelés jogalapja, mi történik/történne akkor, ha az adatszolgáltatás elmarad az Érintettől

Személyes adatok megnevezése

Jogalap

Adatszolgáltatás elmaradása esetén az Érintettre gyakorolt hatása

Kapcsolattartási és számlázási adatok: Név; Lakcím; Telefonszám és/vagy email cím, 

- Az Érintett által kezdeményezett Szerződés teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk 1.b.)

- Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1.c.)

Amennyiben Név és Lakcím személyes adat közlése elmarad, úgy az Adatkezelő és Érintett között nem jöhet létre Szerződéses jogviszony, mivel az Adatkezelő nem tud számlát kibocsátani. Amennyiben a Telefonszám és/vagy email cím személyes adat közlése elmarad, úgy az Adatkezelő a Szolgáltatás teljesítéséhez nem tud időpontot egyeztetni, módosítani, esetlegesen felmerülő lényegi információkat megosztani az érintettel, ezért az Adatkezelő a Szolgáltatás teljesítését nem vállalja, a jogviszony nem jön létre. 

Egészségügyi dokumentáció adatai: Születési idő; bármilyen olyan adat, mely egészségügyi vonatkozású, vagy arra kihatással lehet az Adatkezelő döntése alapján.

- Az Érintett által kezdeményezett Szerződés teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk 1.b.)

- Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1.c.)

A GDPR 9. cikk 2-es bekezdés h pontja szerint.

Amennyiben az egészségügyi dokumentációba tartozó bármely személyes adat közlése elmarad, úgy az Adatkezelő a Szolgáltatás megfelelő minőségű teljesítésére nem tud garanciát vállalni. Ilyen esetben az Adatkezelő egyéni belátása szerint eldönti, hogy a Szolgáltatás teljesítését nem vállalja vagy vállalja. Fontos, hogy az EÜ Adatok Kezelése tv. szerint a Kedvezményezett egészségügyi adatainak megadása azonban az Érintett döntése alapján, önkéntes.

Mentés a számítógépről, szerverről, és az orvosi alkalmazásról.

Az Adatkezelő jogos érdeke alapján (GDPR 6. cikk 1.f.)

Amennyiben a mentés elmarad, úgy fennáll a veszélye, hogy a személyi számítógép megsemmisülése, vagy meghibásodása, elvesztése, orvosi alkalmazás váltása esetén, az azon tárolt adatok elektronikus kartotékok megsemmisülnek. Ez az Adatkezelő folyamatban lévő Szolgáltatásainak ellehetetlenülését jelentené, így nem tudja a Szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

Marketing célú adatkezeléshez név; email cím; facebook profil; hírlevél hozzájárulás; voucher hozzájárulás 

Az Érintett hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1.a.)

Az Érintett hozzájárulásának elmaradásakor, vagy visszavonásakor , az Adatkezelő ugyan olyan minőségben és feltételekkel nyújtja Szolgáltatását. Az Érintett számára ez semmi féle joghátránnyal nem jár.

Ellátásszervezővel kötött szerződés alapján Szolgáltatás nyújtása: név, taj szám, egészségügyi adatok, születési idő, telefonszám, email cím

A Szolgáltató az ellátásszervező céggel kötött szerződés alapján adatfeldolgozói tevékenységet végez.

Amennyiben az egészségügyi kartoték létrehozásához, kitöltéséhez, az egészségügyi szolgáltatás elvégzéséhez szükséges adatok megadása elmarad az Érintettől, úgy az Adatkezelő nem tudja teljesíteni az Ellátásszervező felé szerződéses kötelezettségeit, valamint nem tud megfelelni a jogszabályi előírásoknak. A Szolgáltató, ezt a helyzetet, jelzi az Ellátásszervező felé, melynek negatív hatása lehet az Érintett és az Egészségbiztosító között kötött szerződésre is. A Szolgáltató az Érintettől a Szolgáltatásának elvégzését megtagadja. A Szolgáltató az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tud megfelelni a jogszabályi kötelezettségeinek.

Call center hangrögzítése

Az Érintett hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1.a.)

Amennyiben az Érintett nem járul hozzá, úgy telefonos ügyintézésre nincs lehetősége, csak emailen, vagy személyesen.

Weboldalon cookiek és űrlap adatkezelés: cookie-k, űrlapon név, emailcím, tárgy, üzenet.

- Az Érintett hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1.a.)

Az Adatkezelő jogos érdeke alapján (GDPR 6. cikk 1.f.)

Az űrlapon megadott adatok az érintett hozzájárulása alapján kerülnek kezelésre. Amennyiben ezt a hozzájárulást nem adja meg az Érintett, nem tudja a weblap űrlapját használni. Ez esetben a javasolt kapcsolatfelvételi mód a személyes, telefon, vagy email.

Voucher szolgáltatókkal elszámolás: név, emailcím, felhasználónév, voucher kód

- Az Érintett által kezdeményezett Szerződés teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk 1.b.)

Amennyiben elmarad a szükséges adatok megadása, úgy az Érintett nem tud a voucherrel fizetni.

Emailes adatkezelés – emailcím, név és bármilyen Érintett által megadott személyes adat.

- Az Érintett hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1.a.)

Az Adatkezelő jogos érdeke alapján (GDPR 6. cikk 1.f.)

Amennyiben elmarad a szükséges adatok megadása, a kapcsolattartás csak telefonon és személyesen lehetséges. Az egészségügyi adatok kiadása ez esetben csak személyesen lehetséges.

Panaszkezelés adatkezelés- név, bármilyen Érintett által megadott személyes adat.

- Az Érintett hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1.a.)

Az Adatkezelő jogos érdeke alapján (GDPR 6. cikk 1.f.)

Amennyiben elmarad a szükséges adatok megadása, a panaszkezelés, érvényesítés nem lehetséges.

 

 1. Adatkezelés időtartalma
 • Új Érintett esetén, a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat az Adatkezelő, amennyiben a Szerződéses jogviszonyt az Érintett kezdeményezi, de mégsem történik Szerződéskötés (nem jött el a megbeszélt időpontra és nem is módosítja), úgy a megbeszélt teljesítési időpontot követően haladéktalanul törli.
 • Már létrejött Szerződéses jogviszonyban:
  • Számlán található személyes adatok és a számla megőrzési ideje, az adott naptári év utolsó napjától számított 7. év vége, jogszabályi előírás alapján.  Azt követően az adatok törlésre kerülnek.
  • Egészségügyi dokumentációban található személyes adatok és az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje 30. év vége, jogszabályi előírás alapján. Azt követően az adatok törlésre kerülnek.
 • Mentés a személyi számítógépről és az orvosi alkalmazásról folyamatosan történik naponta, azonban az Adatkezelő maximum 2 példányt őriz meg. A régebbi példányok automatikusan törlődnek.
 • Marketing célú adatgyűjtések: Az Adatkezelő csak az Érintett világos és egyértelmű hozzájárulásával végzi ezen tevékenységét. (Hírlevél-; Voucher küldés, Facebook profil). Az ezen célú adatkezelés, határozatlan idejű, az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig zajlik. Azt követően, az Adatkezelő az Érintett marketing célra tárolt személyes adatait törli.
 • Ellátásszervező számára végzett Szolgáltatás esetén: Az időpont foglaláshoz átadott adatok az Érintett időpontra történő megérkezéséig kezeli a Szolgáltató. Azt követően, ha az érintett nem érkezik meg, jelzi az ellátásszervező cég felé, majd törli az adatokat. Amennyiben az Érintett megérkezik a foglalt időpontra, úgy a jogszabályi kötelezettségei alapján az egészségügyi dokumentációt megőrzi, az utolsó módosítástól számított 30. év végéig. Azt követően az adatok törlésre kerülnek.
 • Call center – hangrögzítés megőrzése a rögzítés dátumától számított 5 évig történik.
 • Weboldalon cookiek elhelyezése és űrlapon adatkezelés- A cookiek megőrzése a weboldalon 1 nap. Az űrlapon megadott adatokat a webszerver nem őrzi meg.
 • Voucher szolgáltató adatkezelés, a voucherek elszámolásáig zajlik egy erre létrehozott adatbázisban. Az elszámolást követő naptári évben a már elszámolt voucher adatok törlésre kerülnek az adatbázisból, míg a kiállított számla esetén a számlákról szóló adatkezelési folyamatot kell figyelembe venni.
 • Emailes adatkezelésnél az emailek megőrzése végtelen, mivel a szolgáltató nem rendelkezik erőforrással az emailek szűrésére. 
 • Panaszkezelés – A panaszok elbírálásától számított 5 naptári évig.

 

 1. Adatkezelés eljárásának rövid leírása gyűjtéstől a feldolgozásig és megsemmisítésig (a tárolás, folyamatok szervezésének biztonságáról rövid leírása, a feldolgozás módja manuális/automatikus, profilozás/automatikus döntéshozatal, kik ismerhetik meg a személyes adatait)
 1. Az Érintett, telefonon, emailen, weben, személyesen időpontot foglal, vagy módosít, mely az Adatkezelővel történő szerződéskötés kezdeményezését jelenti. Az Adatkezelő call centere, recepciósa, asszisztense, vagy a kezelést végző személy ilyen esetben elkéri az Érintett Nevét és telefonszámát, melyet a rendelőben használt papíralapú kartotékban, vagy számítógépen, vagy szerveren, vagy orvosi alkalmazásban rögzít. Amennyiben az Érintett eláll a Szolgáltatás teljesítésétől, úgy az időpont foglaláshoz rögzített adatok törlésre kerülnek. Amennyiben az Érintett már korábban igénybe vette a Szolgáltatást és rendelkezik papír alapú, vagy elektronikus kartotékkal, úgy az abban tárolt személyes adatok a jogszabálynak megfelelően megőrződnek minden esetben. (pl: egészségügyi dokumentáció; számla; stb…). Amennyiben nem az Érintett, hanem a ellátásszervező cég foglalja az időpontot, úgy a Szolgáltató adatfeldolgozóként tevékenykedik és biztosítja az Érintett számára Szolgáltatását. Az időpont foglalás során, mint Adatfeldolgozó megismerheti az Érintett Nevét, Telefonszámát, TAJ számát, Egészség biztosítóját és Egészségbiztosítási azonosító számát. Amennyiben az Érintett a Szolgáltatást az ellátásszervező által foglalt időpontban nem veszi igénybe, ezen tényt, a Szolgáltató közli az ellátásszervező céggel, majd az Érintett így megismert adatait törli.
 2. Az Érintett megérkezik a foglalt időpontra. A recepciós, asszisztens és/vagy orvos/kezelő személy, a Szolgáltatás megkezdése előtt rögzíti az Érintett regisztrációs adatlapját, mely tartalmazza a szükséges jogi hozzájárulást, beleegyezést, tudomásul vételt. A recepciós, asszisztens és/vagy orvos/kezelő személy, a Szolgáltatás előtt/közben rögzíti a születési időpontot és a szükségesnek vélt egészségügyi adatokat, papír alapú kartotékra, vagy számítógépre, szerverre, vagy orvosi alkalmazásban, ahol megnyitnak egy kartotékot, ha még az Érintett nem rendelkezik ilyennel, az összes, ettől az időponttól felmerülő személyes és/vagy egészségügyi adatainak kezelésére.
 3. A 2-es pont megtörténtét követően minden újabb Szolgáltatás igénybevétel során az Érintett kartotékjába kerülnek az új felmerülő személyes adatok rögzítésre, mint az egészségügyi dokumentáció része.
 4. Amennyiben az Érintett, ellátásszervező cég időpont foglalásán keresztül vette igénybe a Szolgáltatást, úgy a Szolgáltató, az Érintett egészségügyi adatait megküldi az ellátásszervező cég számára. Az információ átadás jogalapja a Szolgáltató és az ellátásszervező cég között, az Érintett és valamely egészségpénztár között, valamit az egészségpénztár és az ellátásszervező cég között megkötött szerződések, együttesen. Az Érintett, a Szolgáltató felé tett írásbeli nyilatkozattal, megtagadhatja a felhatalmazását egészségügyi adatainak továbbításáról, de ez esetben az Érintett az ellátásszervező cég megrendelő szerepének helyére lép, vállalva a Szolgáltatási díj megfizetését. A Szolgáltató az Érintett nyilatkozatáról köteles az ellátásszervező céget tájékoztatni. A Szolgáltató ezen nyilatkozat megtételét követően az Érintett felé Adatkezelővé válik. Az ellátásszervező cég felé átadott adatokat, a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége alapján továbbiakban is tárolja.
 5. Amennyiben az Érintett voucherrel/utalvánnyal fizet, úgy az ehhez tartozó adatok rögzítésre kerülnek a recepción.
 6. Az utolsó Szolgáltatás igénybevételtől számított 30 évet követően az Adatkezelő orvosa/kezelője, vagy az adminisztráció vezetője utasítást ad az asszisztensnek/recepciósnak az Érintett kartotékjának törlésére.
 7. A kartoték helye az Adatkezelő telephelyén/székhelyén található zárható irattároló szekrény, számítógép, szerver és/vagy orvosi alkalmazás vagy orvosi alkalmazás felhőszolgáltató. Az adatkezelő helyszíne zárható, riasztóval védett, nyitvatartási időben az Adatkezelő munkatársai közül egy fő a helyszínen tartózkodik az eszközök és adatok védelme érdekében. A számítógép, szerver háttértárolója felhasználónévvel-jelszóval védett. Az orvos alkalmazás felhasználónévvel-jelszóval védett. A számítógépről és/vagy orvosi alkalmazásról mentés készül, mely biztonságosan titkosított és tárolt. Amennyiben lelet, egészségügyi minta külső közreműködőhöz kerül átadásra, úgy azok küldése/tárolása is a jelen pontban meghatározott tikosított módon történik.
 8. Az Adatkezelő nem végez automatikus döntéshozatali eljárást az Érintett személyes adataival.
 9. Az Adatkezelő a Szolgáltatás teljesítésébe vont közreműködők segítségével végez profilozási tevékenységet, az Kedvezményezett személyes egészségügyi adatai alapján, mely jelen esetben a Kedvezményezett egészségügyi állapotának meghatározásához, a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó kockázatfelmérésekhez, és kockázat csökkentő lépések meghatározásához szükségesek és/vagy a Szolgáltatás részét képezik. A profilalkotás minden esetben, kötelezően objektív. Az így kialakított egészségügyi profilt a Kedvezményezett kartotékja tartalmazza, melyet az Adatkezelő közreműködői, az orvosi titoktartás szabálya szerint kezelnek. Ilyen esetben a Kedvezményezettnek joga van a profilalkotás eredményével, profilalkotás eljárási szabályaival, vagy a módjával kapcsolatban az Adatkezelőhöz fordulni, felvilágosítási, módosítási, másolati, tiltakozási, újra profilozási kérelmet benyújtani. Az Érintett kérdéseivel és beadványaival a Szolgáltatást végző Közreműködőkhöz fordulhat a konkrét egészségügyi profilhoz kapcsolódóan, vagy általános profilalkotási témában az adatkezelési tájékoztató III. bekezdésében megadott személyhez.
 10. Az Érintett telefonos megkereséskor az Adatkezelő Call Centerével kerül kapcsolatba. Az így folytatott telefonbeszélgetések rögzítésre kerülnek automatikusan és öt évig tárolásra kerülnek.
 11. Emailes kommunikáció során az Érintett az email elküldésével ráutaló magatartással hozzájárulást ad az Adatkezelő számára az emailjeinek kezelésére. Ez írásos kérésre visszavonható, amennyiben az adatkezelő jogos érdeke jogalap nem áll fenn.
 12. Panaszkezelés kommunikáció során az Érintett a panasz elküldésével ráutaló magatartással hozzájárulást ad az Adatkezelő számára a panaszai kezelésére. Ez írásos kérésre visszavonható, amennyiben az adatkezelő jogos érdeke jogalap nem áll fenn.

 

 1. A kezelt adatok köre és azok célja (pl: név – kapcsolattartás, megszemélyesítés, cím: kapcsolattartás stb, javasolt táblázatos formában)

Személyes adatok megnevezése

Az adatkezelés célja

Név

Kapcsolattartás; beazonosítás; egészségügyi dokumentáció; számlázás; marketig tevékenység

Lakcím

egészségügyi dokumentáció; számlázás

Telefonszám

Kapcsolattartás;

egészségügyi dokumentáció

Email cím

Kapcsolattartás; egészségügyi dokumentáció; marketing tevékenység

Születési dátum

Beazonosítás, egészségügyi dokumentáció

Egészségügyi adatok

Egészségügyi dokumentáció, Szerződés teljesítés

Facebook like/profil

Kapcsolattartás, hírlevél, marketing szegmentálás

Webes cookiek

funkcionális működés, marketing analítika, kényelmi funkciók

Emailek tartalma

kommunikáció az Érintettel

Telefonos hangfelvételek

minőségbiztosítási célból

Panaszok

panaszkezelés, minőségbiztosítás

 

 1. Az Adatfeldolgozónak átadásra kerülő személyes adatok, úgy az adatfeldolgozó, a megjelölése, az Adatfeldolgozók ismertetése. Külföldre történő adat továbbítás, vagy nem továbbítás megjelölése.

Az Adatkezelő Külföldre nem továbbít semmilyen személyes adatot az Érintettről.

A Szolgáltató, az ellátásszervező céggel kötött szolgáltatási szerződése alapján adatfeldolgozó tevékenységet is végez a ellátásszervező cég megbízásából. Az Ellátásszervező cég által az Érintett részére megrendelt Szolgáltatások igénybevételével Érintett tudomásul veszi, hogy saját ellentétes jognyilatkozata hiányában, a Szolgáltatónak adatátadási kötelezettsége van az Ellátásszervező cég felé. Az átadott adatok köre:  

Az adott, megrendelt Szolgáltatás elvégzésére vonatkozó, egészségügyi dokumentációban foglaltak.

Az Adatkezelő a Szolgáltatás teljesítéséhez az alábbi alvállalkozók (továbbiakban: Adatfeldolgozók) tevékenységét veszi igénybe. Ezen Adatfeldolgozók, kizárólag a Szolgáltatás teljesítése céljából, mint közreműködők, hozzáférhetnek az Érintett részben vagy egészben tárolt személyes adataihoz. Az Érintett megkeresheti direktben is az Adatfeldolgozókat, amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban lenne kérdése, egyéb jogérvényesítése. Javasolt a megkeresések megválaszolásának gyorsítása érdekében, hogy az Adatkezelőt, az adatvédelmi tájékoztató III. bekezdésében meghatározott személyen keresztül történjenek.

Az Adatfeldolgozók listája és azok tevékenysége az adatokkal:

Adatkezelő az adatfeldolgozók listáját nyilvánosan közzéteszi a székhelyének/telephelyének recepcióján elhelyezett táblázatban, valamint írásos igény alapján emailen is továbbítja az Érintetteknek, vagy potenciális Érintettnek. Az írásos megkeresést, az adatkezelési tájékoztató III. bekezdésben megjelölt személy felé kell megtenni.

 

 1. Érintett jogai és azok érvényesítésének lehetőségei (átlátható eljárás, tájékoztatás kérés, módosítás/pontosítás, törlés/elfelejtés, betekintés, másolatkérés, adatkezelés korlátozása, tiltakozás, profilalkotás eljárásának megismerése, automatizált döntéshozatal eljárásának megismerése, automatizált döntéshozatal megfellebbezése embernél)

Az Érintettet, a személyes adatai kezelése során a jelen bekezdésben részletezett jogok illetik meg. Ezen jogok érvényesítésének módjai az Adatkezelő személyzetéhez, adatfeldolgozóihoz, Szolgáltatás közreműködőkhöz, különösképpen az adatkezelési tájékoztató III. bekezdésében meghatározott személyhez történő írásos és/vagy szóbeli megkeresés, vagy panasz, melyre az Adatkezelő igyekszik mihamarabb, de maximum 3 munkanapon belül reagálni, vagy választ adni. Javasolt a jogérvényesítést, az elszámoltathatóság elve miatt, írásban megtenni az Adatkezelő felé.

Amennyiben az Érintett, az adatkezelésben fennálló jogsértést észlel, úgy fordulhat kártérítési igényével közvetlenül a területileg illetékes bírósághoz, vagy panaszt nyújthat be az ellenőrző hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: 391-14-00, email: ugyfelszolgálat@naih.hu, web:http://naih.hutovábbiakban: NAIH) felé. Amennyiben az Érintett a NAIH felé fordul, úgy tudomásul veszi, hogy a NAIH-nak nincs jogköre, az Érintett jogainak sérelmét kompenzáló kártérítés megállapítására. Amennyiben az Érintett erre igényt tart, javasoljuk a vélt jogsértéssel kapcsolatban, az illetékes bíróság megkeresését válassza.

Az Érintett az alábbi jogokkal rendelkezik, személyes adataival kapcsolatban, jelen adatkezelésben:

Átlátható eljárás joga:  Az Érintett megismerheti az őt érintő személyes adatok tárolásának, kezelésének, feldolgozásának eljárásait, tájékoztatást kaphat az adatkezelésről teljes körűen, más Érintett jogainak csorbítása nélkül. Ezen jogával az Érintett, már az adatkezelés megkezdését megelőzően élhet, az Adatkezelő nyilvánosan elérhető Adatkezelés Tájékoztatójának megismerésével. 

Tájékoztatás kérés joga: Az Érintett tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelés bármely részéről, az általa megadott, és kezelt adatokról, más Érintett jogainak csorbítása nélkül. 

Betekintéshez joga: Az Érintett betekinthet a róla vezetett személyes adatokat tartalmazó nyilvántartásokba, előre egyeztetve az Adatkezelővel, más Érintett jogainak csorbítása nélkül.

A módosítás, pontosítás joga:Az Érintett kérheti a személyes adatai pontosítását az Adatkezelő által vezetett nyilvántartásokban, más Érintett jogainak csorbítása nélkül.

A törlés, elfeledés joga:Az Érintett a Szolgáltatás igénybevétele előtt, amennyiben eláll a Szerződéstől, kérheti a Szerződés megkötésének/megkezdésének előkészítéséhez rögzített személyes adatai törlését. Elfeledés jogot jelen adatkezelésben nem értelmezhető. Az egészségügyi dokumentációban, számlában, egyéb jogszabály által előírt helyen található személyes adatainak törlésére nincs lehetőség, mivel annak megőrzése, az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége. 

Adatkezelés korlátozásának joga:Az Érintett, az Adatkezelővel folytatott jogvitája esetén, kérheti az adatkezelés korlátozását az Adatkezelőtől, más Érintett jogainak csorbítása nélkül. Ebben az esetben az Adatkezelő zárolja az Érintett írásos kérelembe foglalt adatait. A zárolást követően semmilyen módosítást nem végez a zárolt adatokon. A jogvita lezárását követően, az adatkezelés a jogvitát eldöntő határozatban foglaltaknak megfelelően folytatódik, vagy megszűntetésre kerül. 

Adatkezelés tiltakozásának joga:Az Érintett, az Adatkezelőnél tiltakozhat az őt érintő adatkezelés bármelyik része, vagy egész ellen, más Érintett jogainak csorbítása nélkül.

Profilalkotás eljárásának megismeréséhez joga: Az Érintett, kérheti az Adatkezelőtől, a profilalkotási eljárási módszer megismerését, más Érintett jogainak csorbítása nélkül.

Automatikus döntéshozatal eljárásának megismeréséhez joga:Jelen adatkezelésben ez nem értelmezhető, mivel az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt.

Automatikus döntéshozatal eljárásának megtámadásához, természetes személyű döntéshozóhoz fordulás joga:Jelen adatkezelésben ez nem értelmezhető, mivel az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt.

 

Igazolom, hogy jelen adatkezelési tájékoztató pontosan bemutatja az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét.

 

Kelt, Budapest 2018 augusztus 14.

 

 

…………………….

A1 Endoszkópos Centrum Kft.

 

Dr. Szőnyi Mihály

ügyvezető

A Budai Gasztroenterológiai Centrumban elérhető szolgáltatások

Sebészet

Munkánkat 2018. novemberétől sebész is segíti. A sebészeti kórképek diagnosztizálása, sebészeti konzílium és vélemény kérés rendelőnkben elérhető. 

A korrekt és alapos ellátás záloga dr. Szíjártó Attila tapasztalata és magas szintű felkészültsége. 

Részletek

Pszichológia

Az emésztőszervi  panaszok hátterének felderítésében nagy segítség számunkra Görözdi Ráhel pszichológus.

Gyakran előfordul, hogy a hasi fájdalom, puffadás vagy egyéb tünetek oka nem szervi elváltozásban, hanem lelki, pszichés vagy stressz eredetű problémákban keresendő.

Részletek

Gasztroszkópia-gyomortükrözés

Ne féljen a gyomortükrözéstől! Gyomortükrözés (gasztroszkópia) a nyelőcső-gyomor-patkóbél betegségeinek elengedhetetlen, leginkább célravezető vizsgálati metódusa.
Részletek

Kolonoszkópia-vastagbéltükrözés

Ne féljen a vastagbél tükrözéstől! A vizsgálat kellemetlen lehet, azonban nem fájdalmas. Rendelőnkben altatásos vizsgálatra is van lehetőség.
Részletek

Altatásos vizsgálatok

A betegek lehető legnagyobb kényelme és a biztonságosság további fokozása érdekében, bódításban vagy altatásban is végzünk vizsgálatokat. A hozzátartozó mindvégig a páciens mellett lehet.
Részletek

Gyermek-gasztroenterológia

Gyermek gasztroenterológiai konzultáció is elérhető. Terveink közt szerepel a gyermek endoszkópos vizsgálatok bevezetése is.
Részletek

Dietetikai tanácsadás

Dietetikus kollégáink segítségével komplex terápiás tervet tudunk felállítani. Az emésztőszervi betegségek széleskörű kezelésének a helyes táplálkozás és az egyénre szabott diéta szerves része.
Részletek
Vastagbélrákszűrés

Vastagbélrákszűrés

Ne késlekedjen, kérje a szűrővizsgálat megszervezését! A leginkább célravezető és leghatékonyabb szűrővizsgálati módszer a vastagbéltükrözés.
Részletek

Hasi ultrahangvizsgálat

A hasi ultrahangvizsgálat az emésztőszervi panaszok kivizsgálásának első lépése. A vizsgálat gyors, fájdalommentes és rendkívül sok információval szolgál.
Részletek

Laborvizsgálatok

Mindenre kiterjedő, speciális vizsgálatokat is kiszolgáló labor és vérvételi lehetőség áll rendelkezésünkre.

Részletek

Laktózérzékenységi vizsgálat

A hagyományos, úgynevezett H2 teszt rövid várakozási idővel érhető el nálunk. Valamint bevezettünk egy gyors laktózérzékenységi vizsgálatot is, melyet gyomortükrözés során vett vékonybél mintából végzünk.
Részletek

Fruktózérzékenyésgi vizsgálat

A vizsgálat a laktózérzékenységi vizsgálatnál részletezett H2 teszthez hasonlóan történik. A vizsgálat fájdalmatlan, egy kicsit időigényes, de igen érzékeny és célravezető. 

Részletek

Bélflóra vizsgálat

A vizsgálat a laktózérzékenységi vizsgálatnál részletezett H2 teszttel történik. A vizsgálat fájdalmatlan, egy kicsit időigényes, de igen érzékeny és célravezető. 
Részletek

Helikobaktérium (Helicobacter pylori) vizsgálata

A Helicobacter pylori jelenléte egy igen gyakori bakteriális fertőzés. Sokszor nem is derül rá fény, azonban panaszos betegek vizsgálata során, nemtől és korcsoporttól függően, 50-60 %-ban is igazolódhat.
Részletek

Forduljon hozzánk bizalommal, írja meg kérdését!

1117-Budapest, Fehérvári út 82.